Mission Trip to Haiti in 2008

 

Haiti_June_08 (22).JPG

Haiti_June_08 (22).JPG

Haiti_June_08 (37).JPG

Haiti_June_08 (37).JPG

Haiti_June_08 (36).JPG

Haiti_June_08 (36).JPG

Haiti_June_08 (35).JPG

Haiti_June_08 (35).JPG

Haiti_June_08 (34).JPG

Haiti_June_08 (34).JPG

Haiti_June_08 (33).JPG

Haiti_June_08 (33).JPG

Haiti_June_08 (32).JPG

Haiti_June_08 (32).JPG

Haiti_June_08 (31).JPG

Haiti_June_08 (31).JPG

Haiti_June_08 (28).JPG

Haiti_June_08 (28).JPG

Haiti_June_08 (1).JPG

Haiti_June_08 (1).JPG

Haiti_June_08 (23).JPG

Haiti_June_08 (23).JPG

Haiti_June_08 (21).JPG

Haiti_June_08 (21).JPG

Haiti_June_08 (20).JPG

Haiti_June_08 (20).JPG

Haiti_June_08 (19).JPG

Haiti_June_08 (19).JPG

Haiti_June_08 (18).JPG

Haiti_June_08 (18).JPG

Haiti_June_08 (30).JPG

Haiti_June_08 (30).JPG

Haiti_June_08 (29).JPG

Haiti_June_08 (29).JPG